For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تازه ترین مقالات اصلاحی فارسی

تراريزش گياه گندم با استفاده از ژن fld به روش تفنگ ژنی

نويسندگانسارا عبدالملکی، مسعود توحيدفر، رضا فتوت ، غلامرضا صالحی جوزانی

 

 تنش­های غيرزيستی از جمله خشکی و شوری اولين عامل کاهش محصول در دنيا بوده و در اغلب محصولات مهم زراعی باعث کاهش شديد توليد محصول می شود. استفاده از روش­های مهندسی ژنتيک يکی از گزينه­های موجود جهت افزايش تحمل گياهان به تنش­های غيرزيستی می باشد. در اين تحقيق به منظور توليد گياه گندم تراريخته متحمل به تنش های غيرزيستی، از روش تفنگ ­ژنی و وکتو ر
p6U Ubi FVT1 استفاده شد. اين وکتور حاوی ژن نشانگر باکتريايی استرپتومايسين و نشانگر گياهی هيگرومايسين و ژن fld (فلاودوکسين) با منشاء سيانو باکتری مي­باشد. فلاودوکسين نقشی مشابه فردوکسين ايفا کرده و قادر است با جلوگيری از وقوع اغتشاشات در چرخه انتقال الکترون و ممانعت از تشکيل گونه های فعال اکسيژن، آسايش گياه را فراهم کند. بدين منظور از کالوس­های جنين زای ارقام بهار، لاين ، پيشتاز، 83 و ارقام پاييزه زرين و S-87 به عنوان بافت هدف برای تراريزش استفاده شد. نتايج نشان داد ريز نمونه کالوس جنين زا رقم بهار با 51/6% شاخه زايی و 35/3% ريشه زايی بيشترين باززايی را در مقايسه با ساير ارقام دارند. بيشترين درصد شاخه زايی، ريشه زايی مربوط به رقم بهار و کمترين آن مربوط به رقم زرين و 87 بود. در اين تحقيق 36 بار بمباران با استفاده از تفنگ ژنی انجام شد و تعداد شش گياه رقم بهار و يک گياه رقم لاين Aتوليد شد. آناليز PCR روی يک گياه رقم لاين و شش گياه رقم بهار انجام شد. نتايج آزمايش وجود حداقل يک نسخه از ژن هدف را در ژنوم گندم يک گياه رقم لاين تائيد کرد. بيشترين درصد تراريزش مربوط به رقم لاين Aبود که اين مقدار برابر با 007/0 بود در نهايت آزمون لکه گذاری تائيد بيشتر تلفيق ژن را در گندم های تراريخته تائيد کرد.

 

واژه‌هاي كليديگندم تراریخته، مهندسی ژنتیک، تفنگ ژنی، fld، تحمل به تنش¬های غیرزیستی،

متن کامل http://jcb.sanru.ac.ir/browse.php?a_id=171&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

 

تحت نظارت وف ایرانی

تازه ترین مقالات اصلاحی فارسی | دکتر مهدی رحیم ملک

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی