For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

Last Polls

کیفیت سوالات امتحانی پایان ترم زیست شناسی را چگونه ارزیابی کرده اید؟

سوالات از سطح کیفی بالایی برخوردار بود
40% (2 votes)
سوالات از سطح کیفی متوسطی برخوردار بود
40% (2 votes)
سوالات از سطح کیفی پایینی برخوردار بود
20% (1 vote)
Total votes: 5

کیفیت سوالات امتحانی پایان ترم گیاه شناسی 1 را چگونه ارزیابی کرده اید؟

سوالات از سطح کیفی بالایی برخوردار بود
75% (3 votes)
سوالات از سطح کیفی متوسطی برخوردار بود
0% (0 votes)
سوالات از سطح کیفی پایینی برخوردار بود
25% (1 vote)
Total votes: 4

تحت نظارت وف بومی